TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Đội ngũ
04/06/2023

Đội ngũ công ty gồm: 

- Ban lãnh đạo 

- Ban giám đốc điều hành: 

1. Tổng giám đốc: Ths. Nguyễn Minh Hiếu 

2. Phó tổng giám đốc: KTS. Nguyễn Thị Diệp 

- Trợ lý và nhân viên thực hiện