TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Tác giả Gấp giấy
08/06/2023

Giới thiệu về tác giả 

 

Phạm Đình Tuyển sinh ngày 4/8/1956 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Năm 1979, ông tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam.

Năm 1994, ông nhận học vị tiến sĩ lĩnh vực Kiến trúc tại Đại học tổng hợp Bauhaus Weimar (Bauhaus- Universität Weimar), Đức.

Phạm Đình Tuyển là một chuyên gia trong lĩnh vực Nghệ thuật Gấp giấy cổ điển. Ông là người đã hệ thống hoá hơn 40 Hình cơ bản, tạo được khoảng 150 Mẫu Gấp giấy và xuất bản một số cuốn sách hướng dẫn Gấp giấy trên thế giới.

 

 

About the author 

 

Dr. Pham Dinh Tuyen was born on August 4, 1956 in Ha Long city, Quang Ninh province, Vietnam.

In 1979, he graduated with a degree in Architecture from Hanoi University of Civil Engineering, Vietnam.

In 1994, he achieved a doctorate in Architecture from the Bauhaus University Weimar (the Bauhaus- Universität Weimar), Germany.

Dr. Pham Dinh Tuyen is an expert in the field of Classical Paper Folding Art. He is the one who has systematized more than 40 ground forms, created about 150 paper folding models and published a number of the paper folding books in the world. 

 

Một ghi chép trong quá trình sáng tác mẫu gấp của Tác giả 

A sketch in the process of composing the Author's folding form 

 

Gapgiay.com.vn