TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Đối tác
04/06/2023

Đối tác: 

- Truyền thông:

+ Nhà xuất bản sách: Nhà xuất bản Xây dựng 

+ Sách, báo 

+ Website 

- Ứng dụng Nghệ thuật Gấp giấy: 

+ Công trình kiến trúc: Khoa Kiến trúc & Quy hoạch Đại học Xây dựng 

+ Dự án Công viên Gấp giấy: Công ty Cổ phần đâu tư và Phát triển công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH) 

+ Phụ kiện thời trang