TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Mạng lưới
04/06/2023

Mạng lưới: 

- Các tổ chức liên quan đến Nghệ thuật Gấp giấy gồm các tổ chức sáng tạo, dịch vụ và lan truyền Nghệ thuật Gấp giấy thực và ảo trong và ngoài nước;

- Cộng đồng và Hệ sinh thái truyền thông và ứng dụng Nghệ thuật Gấp giấy; 

- Các cá nhân yêu thích Nghệ thuật Gấp giấy trong và ngoài nước.